Ons leiers en personeel

LERAAR:

Ds Christoph Müller

012 460 8477 / 082 308 5795

SAAKGELASTIGDE:

Ria van Aswegen

012 460 4273

KOSTER:

Harm Kelderman

084 584 5298

ORRELIS:

Theo van Aswegen

012 991 1560 / 082 825 0155

Eredienskomitee

Ds Christoph Müller

012 460 8477 / 082 308 5795

Fasiliteitekomitee

Johan Schoeman

076 750 0868

Finansies

Pieter Stoffberg

082 553 0846

GBK (Gemeentelike Bestuurs Komitee)

Ds Christoph Müller

012 460 8477 / 082 308 5795

Maria Morerwa

Skoonmaker

Simon Makhubela

Terreinwerker


© NG Kerk Groenkloof 2022