Ons leiers en personeel

LERAAR:

Ds Francois Smit

060 991 6946

SAAKGELASTIGDE:

Ria van Aswegen

012 460 4273

KOSTER:

Harm Kelderman

084 584 5298

ORRELIS:

Dawie Fourie

083 269 9107

Eredienskomitee

Ds. Francois Smit

060 991 6946

Fasiliteitekomitee

084 584 5298 

Finansies

Dr André van der Vyfer

082 553 0846 

GBK (Gemeentelike Bestuurs Komitee)

Dr André van der Vyfer

083 412 0287

Maria Morerwa 

Skoonmaker

Simon Makhubela

Terreinwerker 

© NG Kerk Groenkloof 2022